Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

เอกสารขอรับบริการวิเคราะห์ สำหรับงานภายนอก (นิสิตภายในคณะวิศวะฯ/หน่วยงานการศึกษา/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน/บุคคลทั่วไป)

แบบฟอร์มขอรับบริการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่อง ดาวน์โหลด


เอกสารขอรับบริการวิเคราะห์ สำหรับงานภายใน (นิสิตและบุคลากรภาคฯ)

ไฟล์ระเบียบและขั้นตอนการจองใช้เครื่องมือภาควิชา สำหรับนิสิตภาควิชา ดาวน์โหลด

ไฟล์แคตตาล็อก อุปกรณ์ เครื่องแก้ว และสารเคมีห้องปฏิบัติการทางเคมี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ดาวน์โหลด 

ไฟล์แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการหรือห้องเรียน นอกเวลาราชการ  ดาวน์โหลด

ไฟล์รายชื่ออาจารย์ประจำเครื่อง สถานะเครื่อง ที่จัดเก็บ ดาวน์โหลด

โครงการประกวดนวัตกรรมวัสดุ ครั้งที่ 1

เอกสารรายละเอียดโครงการฯ ดาวน์โหลด

เอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดาวน์โหลด

โปสเตอร์รายละเอียดโครงการฯ ดาวน์โหลด