Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

การสังเคราะห์และแปรรูปพลาสติกชีวภาพ

ศึกษาและพัฒนากระบวนการสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพ ที่สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ รวมไปถึงพัฒนาการแปรรูปพลาสติกชีวภาพ ให้สามารถมีสมรรถนะการใช้งานทัดเทียมกับพลาสติกทั่วไป