Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัสดุตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด

วัสดุตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด (Superconductor) เป็นวัสดุที่มีสมบัติเด่นที่มีค่าการต้านทานไฟฟ้าต่ำมาก ส่งผลให้มีสมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กที่โดดเด่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานล้ำสมัยเช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง (Maglev) เป็นต้น