Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

Seminar and Workshop on Atomic Force Microscope (AFM)

สัมมนาเรื่อง AFM

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ, ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท Crest Co.Ltd., จะจัดสัมมนาอบรมหัวข้อเรื่อง "World's Most Advanced & Easiest-to-use AFM performance & Simplicity Perfected" ในวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ที่ห้องประชุม 8401 ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่คิดค่าใชจ่าย ลงทะเบียนได้ที่ fengrct@ku.ac.th หรือ 087-3284242

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศ Workshop: