Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการไทยเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและลดโลกร้อน

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการไทยเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและลดโลกร้อน โดยความร่วมมือของศูนย์นวัตกรรมวัสดุ ร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและ iTAP สวทช. เป็นโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศ ด้วยเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลก โดยผู้ประกอบการจะได้รับทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ติดต่อรับสมัครได้ที่ fengrct@ku.ac.th หรือ panita@tmc.nstda.or.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 

 

https://www.noktaseksshop.com
https://www.noktashop.org
https://www.seksshopistanbul.net
https://www.noktashop.istanbul
https://www.vibratorum.net
https://www.jartiyercorap.com
https://www.noktashop.ist
www.fethiyesexshop.com

โครงการ "พัฒนาผู้ประกอบการไทยเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและลดโลกร้อน"

ความเป็นมา

ในปัจจุบัน หลายประเทศ ต่างให้ความสำคัญในการบรรเทาปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยมีการเพิ่มมาตรการและข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมให้ภาคอุตสาหกรรมร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาดังกล่าว จึงต้องเตรียมความพร้อมกับการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลกและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรับมือกับข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ที่นานาประเทศจะนำมาใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าทางอ้อม ในยุคสมัยการค้าเสรี

องค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต จะสามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีตัวเลือกวัสดุสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งๆเพิ่มมากขึ้น ดังเช่น กระบวนการรีไซเคิลแก้วและพลาสติกเพื่อให้ได้วัสดุรีไซเคิลที่มีสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุตั้งต้น  หรือตัวอย่างการควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิผล เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ  โครงการ iTAP จึงได้ดำเนินโครงการอบรม วิจัยและพัฒนา เพื่อให้ความรู้และการสร้างนวัตกรรมนวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลสู่การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมก่อสร้างในตลาดโลกต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความตื่นตัวและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม

2.ประยุกต์ใช้นวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมในโครงการ

1.การอบรมสัมมนา

2.การเข้าเยี่ยมและวินิจฉัยปัญหาและความต้องการเบื้องต้นของบริษัท

3.การให้คำปรึกษาแก่ 5 บริษัท

การสนับสนุนจากสวทช.

1.ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกิจกรรมการเข้าเยี่ยมและวินิจฉัยปัญหาและความต้องการเบื้องต้นของบริษัท

2.สนับสนุนคืนร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่บริษัท (5 บริษัท)

 

ดาวน์โลดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ (.pdf ไฟล์)

 

https://www.noktaseksshop.com
https://www.noktashop.org
https://www.seksshopistanbul.net
https://www.noktashop.istanbul
https://www.vibratorum.net
https://www.jartiyercorap.com
https://www.noktashop.ist
www.fethiyesexshop.com