Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

Materials Engineering on Youtube

ขอเชิญเข้าชมผลงาน Short VDOs จัดทำโดย นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอและสาธิต สมบัติที่น่าสนใจต่างๆของวัสดุ รวมไปถึงแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์

http://www.youtube.com/user/MaterialsEngKaset

 

2011: Homopolar motor

วีดีโอสาธิตการทำ Homopolar motor อย่างง่าย

Read more >>

2011: Vibration-to-Electricity Energy Harvester

วีดีโอสาธิตการประยุกต์ใช้ เพียโซอิเล็กทริกและกระบวนการสั่นของสปริง เพื่อช่วยในการเก็บเกี่ยวพลังงานตกค้างทางกลที่ได้จากธรรมชาติ หรือการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ เช่น แรงกระแทกของน้ำฝน การสั่น เป็นต้น

Read more >>

2011: Wireless Electricity

วีดีโอสาธิตการส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยใช้ระบบการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมีการใช้แกนวัสดุที่มีสมบัติแม่เหล็กช่วยเพิ่มสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า รูปแบบการใช้งานเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไร้สายไฟ

Read more >>

2011: Magnetic Strip on Credit Card

วีดีโอสาธิตการอ่านรหัสแม่เหล็นบนแถบแม่เหล็กเครดิตการ์ด

Read more >>