Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

2011: Magnetic Strip on Credit Card

วีดีโอสาธิตการอ่านรหัสแม่เหล็นบนแถบแม่เหล็กเครดิตการ์ด

--โครงงานประจำวิชาวัสดุและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า แม่เหล็กและแสง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา พ.ศ. 2554