Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

2011: Wireless Electricity

วีดีโอสาธิตการส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยใช้ระบบการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมีการใช้แกนวัสดุที่มีสมบัติแม่เหล็กช่วยเพิ่มสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า รูปแบบการใช้งานเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไร้สายไฟ

--โครงงานประจำวิชาวัสดุและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า แม่เหล็กและแสง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา พ.ศ. 2554