Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

2011: Vibration-to-Electricity Energy Harvester

วีดีโอสาธิตการประยุกต์ใช้ เพียโซอิเล็กทริกและกระบวนการสั่นของสปริง เพื่อช่วยในการเก็บเกี่ยวพลังงานตกค้างทางกลที่ได้จากธรรมชาติ หรือการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ เช่น แรงกระแทกของน้ำฝน การสั่น เป็นต้น

--โครงงานประจำวิชา วัสดุและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า แม่เหล็กและแสง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา พ.ศ. 2554