Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

2011: Homopolar motor

วีดีโอสาธิตการทำ Homopolar motor อย่างง่าย

--โครงงานประจำวิชา วัสดุและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า แม่เหล็กและแสง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา พ.ศ. 2554