Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

Compression Moulding Machine

ชื่อเครื่องมือ: เครื่องอัดขึ้นรูป ( Compression Molding )  ยี่ห้อ BOSCO ENGINEERING

หลักการทำงาน

เป็นการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์โดยใช้แรงอัด ด้วยเครื่องจักรระบบไฮดรอลิก ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึงจะมีแม่พิมพ์ 2 ส่วนคือ ส่วนบนและส่วนล่าง โดยแม่พิมพ์ส่วนล่างจะมี เบ้าพิมพ์ และใช้แม่พิมพ์ส่วนบนปิดทับ ซึ่งมี Pin ที่ติดอยู่กับแม่พิมพ์ส่วนบนเป็นตัวล็อกไม่ให้เคลื่อนไหว ขณะได้รับแรงอัด พลาสติกก็จะไหลเต็มเบ้าพิมพ์ และจะมีการควบคุณอุณภูมิและเวลาของเครื่องจักรอย่างคงที่ ซึ่งความร้อนจากแม่พิมพ์ก็จะทำให้วัสดุเปลี่ยนรูปตามแบบที่ต้องการ ถ้าหากต้องการผสมสารเพื่อปรับปรุงคุณภาพ จะต้องเข้ากระบวนการเตรียมวัสดุก่อน สามารถแบ่งได้ 2 กรรมวิธีคือ กรรมวิธีหลอมเหลว และกรรมวิธีผสมโดยเติมของเหลว

รูปที่ 1 เครื่องอัดขึ้นรูป (Compression molding)

ลักษณะของผลที่ได้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็น Melamine หรือ Thermoplastics ที่มีลักษณะตามแบบแม่พิมพ์

การประยุกต์ใช้งาน

ผลจากการวิเคราะห์การอัดขึ้นรูปของโพลิเมอร์ จึงสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างไม่ซับซ้อน ได้ เช่น จาน ชาม สวิตช์ไฟ ฯลฯ

ลักษณะตัวอย่างที่ทำการทดสอบ:

พลาสติกที่จะนำมาขึ้นรูปต้องเป็นผง, เม็ด หรือของเหลว

ติดต่อสอบถามเพื่อรับ บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุ และ สมบัติวัสดุ:

ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900