Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

Injection Moulding Machine

ARBURG ALLROUNDER

การแปรรูปพลาสติกโดยวิธีการฉีดนั้น จะทำจากสารพลาสติกที่เป็นเม็ดหรือเป็นผง ซึ่งเป็นประเภททอร์โมพลาสติก โดยเมื่อสารพลาสติกได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและเหลว แล้วฉีดอัดลงในแมพิมพ์โดยแรงดันไฮดรอลิค สามารถนำไปแปรรูปได้หลายครั้ง จะมีทั้งเป็นสีธรรมชาติของพลาสติกเองและแบบผสมสี พร้อมทั้งเติมสารผสมหรือสารนำร่องที่แตกต่างกันก็อยู่ที่โครงสร้างของพลาสติกนั่นเอง

ลักษณะเครื่อง เป็นแบบทำงานตามแนวนอน พลาสติกไหลเข้าแบบเป็นเส้นตรงตามแนวนอน ตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์โดยชุดฉีดและหน่วยเปิด-ปิดแบบ อยู่ในทิศทางเดียวกัน

หน้าที่การทำงาน
1. กรวยเติม (Hopper) รับเม็ดพลาสติกเพื่อเติมเข้ากระบอกฉีด
2. กระบอกฉีด (Barrel) เป็นห้องที่เก็บพลาสติกซึ่งมีฮีทเตอร์ฝังอยู่
3. ฮีทเตอร์ (Heater) สร้างความร้อนให้ฮีทเตอร์หลอมละลาย
4. สกรู (Screw) หมุนพาให้พลาสติกเคลื่อนที่ และคลุกเคล้าพลาสติกให้เป็นเนื้อเดียวกัน
5.หัวฉีด (Nozzle) ฉีดพลาสติกที่ออกจากกระบอกสูบเข้าสู่แม่พิมพ์
6. ชุดไฮดรอลิค(Hydraulic) ให้ชุดฉีดเคลื่อนที่เข้า-ออกจากแม่พิมพ์