Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

เครื่องตัดความเร็วต่ำ (Low Speed Cutter)

IMPTECH : PC 10 PRECISION CUTTER

เครื่องตัดความเร็วต่ำ ใช้สำหรับตัดงานที่มีความแข็งไม่มาก และต้องการความละเอียด ความเร็วในการตัด 10-100 รอบ/นาที สามารถตัดชิ้นงานประเภท อะลูมิเนียม เส้นลวด ชิ้นงานที่มีลักษณะบาง