Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

เครื่องขัดชิ้นงาน (Grinder/Polisher)

ชื่อเครื่องมือ: เครื่องขัดชิ้นงาน (Grinder/Polisher) ยี่ห้อ Imptech รุ่น 10 DVT 

หลักการทำงาน: เครื่องมือขัดเตรียมชิ้นงาน ใช้ในการเตรียมชิ้นงานเพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน และใช้เพื่อเตรียมผิวชิ้นงานสำหรับกระบวนการถัดไปโดยจะใช้วิธีกดชิ้นงานลงบนจานขัดที่หมุนด้วยความเร็วรอบต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 1 คุณสมบัติของเครื่อง Grinder/Polisher ใช้สำหรับขัดชิ้นงานโลหะและงานเซรามิกส์โดยมีความเร็วรอบตั้งแต่ 50- 500 RPM


รูปที่ 1 ลักษณะเครื่องขัดชิ้นงาน (Grinder/Polisher) 

 

ลักษณะผลที่ได้ได้ชิ้นงานที่นำไปใช้สำหรับวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคได้


การประยุกต์ใช้งานใช้สำหรับขัดชิ้นงานที่เป็นโลหะ หรือเซรามิกส์ เพื่อนำไปวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคต่อไป

ลักษณะชิ้นงาน: 1.ชิ้นงานที่เป็นโลหะขนาดเล็ก 2.ชิ้นงานเซรามิกส์ขนาดเล็ก

รูปที่ 2 ลักษณะชิ้นงานหลังผ่านการขัดด้วยเครื่องขัดชิ้นงาน (Grinder/Polisher)

ติดต่อสอบถามเพื่อรับ บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุ และ สมบัติวัสดุ:

ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900