Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

เตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace)

ชื่อเครื่องมือ: เตาเผา (Furnace) ยี่ห้อ Nabertherm

รูปที่ 1 เตาเผาลักษณะต่างๆ (Furnace)

หลักการทำงาน :  เตาเผาอุณหภูมิสูง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเผาวัสดุ ใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง โดยใช้แท่งวัสดุให้ความร้อน (Heating Element) เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้เป็นความร้อน จึงปราศจากสิ่งเจือปนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ในการเผานี้จะไม่มีเปลวไฟ ไม่มีควัน เรียกสภาวะการเผาแบบนี้ว่า การเผาสันดาปสมบูรณ์ (Oxidation Conduction) ใช้หลอมโลหะ หรือทําให้วัสดุร้อนเพื่อเปลี่ยนรูปร่าง หรือ ให้ได้คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีตามต้องการ  เป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบที่ไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก โดยสามารถปรับบรรยากาศภายในเตาได้ตามต้องการ ได้แก่ ในบรรยากาศปกติ อาร์กอน และไนโตรเจน สามารถเผาได้สูงสุดที่อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส, 1500 องศาเซลเซียส, 1700 องศาเซลเซียส และ 1800 องศาเซลเซียส

ลักษณะของผลที่ได้ : ได้วัสดุที่มีสมบัติทางกายภาพและ ทางเคมีตามต้องการ

การประยุกต์ใช้งาน :   ใช้สำหรับเตรียมชิ้นงานเซรามิกโดยการเผาให้แห้งให้ได้ชิ้นงานเป็นของแข็งหรือเป็นผง สำหรับงานประเภทแก้ว เมื่อให้ความร้อนสูงจะทำให้เกิดการหลอมตัวเกิดเป็นเฟสของเนื้อแก้วขึ้น (Vitrification)  และทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง สำหรับโลหะเผาเพื่อได้ให้เฟส โครงสร้าง หรือสมบัติตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามรถใช้ในงานอื่นที่ต้องการความร้อนสูง

ลักษณะตัวอย่าง:  ใช้กับชิ้นงานทดสอบประเภทโลหะ และเซรามิก ที่มีขนาดไม่เกินความจุของเตา

 

ติดต่อสอบถามเพื่อรับ บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุ และ สมบัติวัสดุ:

ศูนย์ นวัตกรรมวัสดุ ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900