Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

เตาอบควบคุมความชื้น

ชื่อเครื่องมือ: เตาอบควบคุมความชื้น บริษัท HYSC

รูปที่ 1 ลักษณะของเตาอบควบคุมความชื้น

หลักการทำงาน:   หลักการทำงานของเตาอบควบคุมความชื้น คือการให้ความร้อนแก่ตัวอย่างโดยสามารถควบคุมความชื้นของตัวอย่างนั้น ด้วยการอบให้ความร้อนแบบสภาวะปิด และใช้อุณหภูมิที่สูงไม่มากนัก

ลักษณะของผลที่ได้:   ตังอย่างได้รับการอบด้วยความร้อนต่างๆ และสามารถควบคุมความชื้นของตัวอย่างได้

การประยุกต์ใช้งาน:   ใช้ในการอบตัวอย่างที่ต้องการอบด้วยอุณหภูมิไม่สูงมากนักและควบคุมความชื้นของชิ้นงานนั้นๆ และยังสามารถใช้ในการสังเคราะห์สารบางชนิดได้อีกด้วย

ลักษณะตัวอย่างที่ทาการทดสอบ:   ตัวอย่างจะต้องบรรจุอยู่ภายในภาชนะที่ปิดหรือเปิด ที่มีขนาดไม่เกินขนาดของตะแกรงภายในเครื่องอบ

 

ติดต่อสอบถามเพื่อรับ บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุ และ สมบัติวัสดุ:

ศูนย์ นวัตกรรมวัสดุ ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900