Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

Optical microscope (OM)

หลักการทำงาน: เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงรูปแบบหนึ่งที่ใช้แสงเป็นตัวช่วยในการทำให้มองเห็นภาพ โดยแสงจะวิ่งผ่านระบบเลนส์ต่างๆ และมีการส่องไปที่วัตถุ ก่อนที่แสงจะส่องผ่านเข้าสู่สายตาเรา ซึ่งแสงที่อยู่ภายในระบบที่สะท้อนกลับเข้าสู่สายตาเราจะทำให้เราเห็นภาพได้ โดยการมองผ่านเลนส์ Eyepiece ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ลักษณะกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง Optical microscope (OM)

การประยุกต์ใช้งานใช้ดูลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานในรูปแบบสองมิติโดยสามารถกำหนดกำลังขยายตามความต้องการได้

ลักษณะตัวอย่างที่ทำการทดสอบ:  ชิ้นงานมีขนาดเล็กพอที่จะวางลงบนแท่นวางวัตถุได้ โดยชิ้นงานจะผ่านการเจียรนัย (Grinding), การขัดเงา (Polishing) และการกัดกร่อน (Etching)