Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

เครื่องทดสอบแรงกระแทก (Impact Test)

GOTECH : GT-7045 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติการรับแรงกระแทกทางกล (แบบค้อนเหวี่ยง) สามารถทดสอบแบบ Izod หัวค้อนทำด้วยอะลูมีเนียม เครื่องทดสอบแรงกระแทกรุ่นนี้ได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับชิ้นทดสอบประเภทโพลิเมอร์

การเตรียม ชิ้นงานทดสอบมีรอยบาก โดยชิ้นงานจะถูกกระทำด้วยแรงที่รวดเร็ว จากการเหวี่ยงของหัวค้อนจนเกิดการเปลี่ยนรูปไป อย่างถาวร จากนั้นก็นำมาคำนวนกลับหาพลังงานที่ใช้ไปโดยจะแปรผันตรงกับชิ้นทดสอบ