Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

Wetting angle measurement

ชื่อเครื่องมือ: Wetting angle measurement บริษัท KYOWA รุ่น DM-CE1

 

 

รูปที่ 1 ลักษณะของเครื่อง Wetting angle measurement

หลักการทางาน:   หลักการทางานของเครื่อง Wetting angle measurement คือใช้หลักการของ Young equation เพื่อใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับแรงตึงผิวของวัสดุ โดยวัดได้จากมุมของของเหลวที่กระทากับของแข็งที่เป็นระนาบอ้างอิง โดยพบว่าหากมุมของของเหลวที่วัดได้เมื่อเทียบกับระนาบอ้างอิงมีมุมที่กว้างแสลดว่าของเหลวที่ทาการวัดนั้นมีแรงตึงผิวสูง และในทางกลับกันหากมุมที่วัดได้เป็นมุมที่แคบแสดงว่าจะมีแรงตึงผิวที่น้อย

ลักษณะของผลที่ได้:   ภาพถ่ายของของเหลวที่ทาการวัดมุมสัมผัสเมื่อเปรียบเทียบกับระนาบอ้างอิง เพื่อบ่งบอกถึงแรงตึงผิวของตัวอย่างนั้นๆ

รูปที่ 2 ลักษณะชิ้นงานและการทดสอบในเครื่อง Wetting angle measurement

การประยุกต์ใช้งาน:   ใช้ในการวัดมุมสัมผัสของตัวอย่างและถ่ายภาพ และสามารถทราบแรงตึงผิวของวัสดุอย่างคราวๆได้โดย อนุมาณจากมุมที่ทาการวัดได้

ลักษณะตัวอย่างที่ทาการทดสอบ:   ตัวอย่างจะต้องมีลักษณะเป็นของเหลวที่หยดบนภาชนะทีมีพื้นผิวและระนาบที่เรียบเช่น กระจกสไลด์ และภาชนะที่ถูกหยดสารตัวอย่างที่จะใช้ในการทดสอบจะมีขนาดความยาวไม่เกิน 150 มิลลิเมตร และความกว้างไม่เกิน 100 มิลลิเมตร

 

ติดต่อสอบถามเพื่อรับ บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุ และ สมบัติวัสดุ:

ศูนย์ นวัตกรรมวัสดุ ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900